POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
www.Servers24.pl
Obowiązuje od 20.04.2022

 

§ 1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod nazwą Servers24.pl jest Servers24.pl Rafał Brudnicki, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków, NIP: 526-286-30-64.
  Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2

Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  a. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem Servers24.pl , za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, zamówić informacje handlowe i marketingowe.
  b. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Servers24.pl Rafał Brudnicki, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków, NIP: 526-286-30-64.
  c. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie Servers24.pl .
  d. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§ 3

Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią,
  c. rejestracji i założenia konta w Serwisie,
  d. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
  e. zapisanie się i uczestniczenie w wydarzeniach (w tym m.in. webinarach, szkoleniach, spotkaniach) organizowanych przez Servers24.pl oraz we współpracy z partnerami firmy,
  f. marketingu produktów i usług administratora danych lub partnerów firmy drogą internetową lub tradycyjną,
  g. wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter lub blog, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  h. wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji (jak Opineo, Ceneo, etc,.) za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  i. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

§ 4

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  a. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  b. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  c. rejestracja konta w Serwisie,
  d. rejestrację na wydarzenie organizowane przez Servers24.pl,
  e. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  f. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

§ 5

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  a. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  b. dokonania zapisu na newsletter: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy,
  c. dokonania zapisu do korzystania z zawartości bloga: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy,
  d. dokonania zapisu na wydarzenie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy,
  e. złożenia zamówienia, przygotowania i zawarcia umowy, jak również wystawienia faktury: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, adres siedziby firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego.

 

§ 6

Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  a. przez okres trwania zawartej umowy,
  b. przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi przez administratora lub stronę trzecią, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  c. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

§ 7

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  a. Producenci, dostawcy i dystrybutorzy rozwiązań IT,
  b. Biura informacji gospodarczej,
  c. Instytucje finansowe i kredytowe,
  d. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  e. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

 

§ 8

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  a. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  b. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  c. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  d. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  e. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.